Taisyklės ir nuostatos

1. Apribojimai
Jūs sutinkate nenaudoti šio tinklalapio jokiems neteisėtiems tikslams įskaitant, bet neapsiribojant bet kokio turinio į tinklalapį pateikimu, publikavimu, peržiūra, perdavimu, siuntimu, pakrovimu, laikymu, atgaminimu ir/arba platinimu, kuris:
* pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus,
* sudarytų verslo paslaptį arba kitą slaptą informaciją,
* būtų įžeidžiantis arba kenksmingas bet kurio asmens atžvilgiu,
* pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą arba viešumo teises,
* grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba
* pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus

2. Leidimas naudotis nepilnamečiams
Jūs pripažįstate, kad esate pilnametis arba gavote Jūsų tėvų, globėjų arba prižiūrėtojų leidimą naudotis šiuo tinklalapiu. Davę leidimą naudotis šiuo tinklalapiu bet kuriam nepilnamečiui, Jūs pripažįstate, kad esate atsakingas už visas sąlygas, kiek jos yra taikomos bet kuriam nepilnamečiui, kurį Jūs prižiūrite, turite jam įtakos arba globojate.

3. Uždraustas turinys
Jums draudžiama šiame tinklalapyje laikyti, publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti bet kurį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, šventvagišką, įžeidžiamą, grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, galimą laikyti nusikaltimu arba sukeliantį kitą teisinę atsakomybę. Neteisėto turinio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja, tiesioginiais grasinimais fizine žala, persekiojimu, pornografija ir medžiagos, apsaugotos autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, ar kitos privačios medžiagos naudojimu be tinkamo sutikimo. Uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja:
* programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis šio tinklalapio ir/arba kitų tinklalapių saugumą,
* prašymais arba reklama,
* nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu,
* privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodas arba bet kuria kita privačia informacija ir
* dvigubas publikavimas arba masinis siuntinėjimas bet kokios informacijos bei pornografijos ar kitos įžeidžiamo turinio publikavimas, siuntimas, pakrovimas, laikymas, pardavinėjimas arba platinimo atvejai, kaip apie tai savo nuožiūra nusprendžia tinklalapio vadovybė, yra griežtai draudžiami.

4. Turinio panaudojimo apribojimai
Šis tinklalapis yra Kampiukas.lt (šiame dokumente nurodoma kaip "Kampiukas.lt", "mes", "mus" arba "mūsų") nuosavybė, ir yra jos tvarkomas. Joks turinys iš šio tinklalapio jokiu būdu negali būti atgaminamas, dar kartą išleistas, pakrautas, publikuojamas, perduodamas arba platinamas. Turinio modifikavimas arba turinio panaudojimas bet kuriam kitam tikslui yra Kampiukas.lt autorinių teisių ir kitų privačių teisių pažeidimas. Visi prekiniai ženklai, paslaugų ženklai ir prekiniai pavadinimai, kurie pateikiami šiame tinklalapyje yra Kampiukas.lt nuosavybė arba Kampiukas.lt turi leidimus jiems naudoti.

5. Teisė pašalinti ir sunaikinti medžiagą
Kampiukas.lt pasilieka sau teisę pašalinti ir sunaikinti bet kokį turinį iš šio tinklalapio, kuris pažeidžia šias sąlygas. Jūs sutinkate, kad Kampiukas.lt nebus atsakingas už bet kokio turinio, kurį bet koks asmuo pateikė, publikavo, peržiūrėjo, perdavė, atgamino ir/arba išplatino šiame tinklalapyje, tikrinimą, kontroliavimą, redagavimą ir/arba monitoringą.

6. Turinio nuosavybė ir jo panaudojimo teisės
Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad esate vienintelis visų teisių į Jūsų publikuojamą turinį savininkas (įskaitant visas su juo susijusias autorines teises) arba, kad turite besąlyginę teisę ir licenziją į šį turinį, kaip numatyta šioje dalyje. Nors publikuojamo turinio autorinės teisės išliks Jūsų nuosavybe, Jūs sutinkate, kad visas Jūsų publikuojamas turinys taptų Kampiukas.lt duomenų bazės dalimi, būtų saugomas ir naudojamas neribotą laiką ir kad Kampiukas.lt būtų duomenų bazės ir autorinių teisių į išvestinius nuo turinio kūrinius savininku. Be to, kad yra atsisakoma visų teisių į turinį, įskaitant moralines teises, privatumo teises ir viešumo teises. Nei Kampiukas.lt, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama turinį sutinkamai su šia dalimi, nebus įpareigota mokėti Jums autorinio honoraro ar kitokio atlyginimo už turinio panaudojimą.

7. Atsakomybės apribojimas
Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, Kampiukas.lt nebus atsakingas už specialius, šalutinius, tiesiogius, netiesiogius, baudžiamuosius arba pasekminius nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl Jūsų naudojimosi arba negalėjimo naudotis šiuo tinklalapiu, bet kokiu tinklalapio turiniu, paslaugomis, funkcijomis, produktais ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine įranga, net jei Kampiukas.lt arba jos įgaliotas atstovas buvo įspėti apie tokios kompensacijos galimumą. Taikomi įstatymai negali suteikti atsakomybės arba šalutinių ar pasekminių nuostolių kompensacijos apribojimo arba išskyrimo, todėl aukščiau paminėtas apribojimas arba išskyrimas Jums negali būti taikomas.

8. Nutraukimas
Kampiukas.lt pasilieka sau teisę bet kada nutraukti Jūsų priėjimą prie šio tinklalapio už šių taisyklių ir nuostatų arba įstatymų nesilaikymą, arba jei Kampiukas.lt taip nuspręs dėl kitų priežasčių, be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Jūs pripažįstate, kad Jūsų pasikliovimas šių paslaugų tęstinumu yra nepagrįstas, nes Kampiukas.lt turi teisę nutraukti paslaugas arba Jūsų narystę dėl bet kurios priežasties bet kada be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Kai Kampiukas.lt nutraukia šio tinklalapio egzistavimą, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Kampiukas.lt savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti visą turinį ir informaciją bet kokiu būdu. Bet kuriai šaliai nutraukus paslaugų teikimą/naudojimąsi paslaugomis, Jūs privalote sunaikinti visą medžiagą arba turinį, gautą iš šio tinklalapio.

9. Pataisymai
Kampiukas.lt pasilieka sau teisę laikas nuo laiko keisti, pataisyti, papildyti arba ištrinti bet kokias tinklalapio sąlygas bet kuriuo metu be įspėjimo, o Jūsų tęstinis naudojimasis šiuo tinklalapiu reiškia Jūsų sutikimą su tokiais pataisymais, pakeitimais, papildymais arba ištrynimais. Jei Jūs manote, kad šie sąlygų pakeitimai yra Jums dėl kažkokių priežasčių nepriimtini, Jūs sutinkate baigti naudotis šiuo tinklalapiu.

10. Bendra dalis
Jūs sutinkate, kad šio tinklalapio naudojimo ir šios registracijos sąlygos bei bet kokie su jomis susiję ginčai arba bet koks turinys, susijęs su šiuo tinklalapiu, būtų reglamentuotas ir interpretuojamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jūs sutinkate, kad mes, mūsų įpėdiniai ir teisių perėmėjai gali įvykdyti šias naudojimo sąlygas Jūsų ir Jūsų paveldėtojų, nepilnamečių įpėdinių ir teisių perėmėjų nenaudai. Jūs sutinkate, kad jei bet kuris šio tinklalapio sąlygų punktas tampa negaliojantis arba neįvykdomas, tai nepaveiks likusių šio tinklalapio naudojimo sąlygų teisėtumo, jos išliks galiojančiomis ir įvykdomomis. Šio tinklalapio naudojimo sąlygos bei priedai prie jų, publikuojami Kampiukas.lt, negali būti taisomi, išskyrus kaip nurodyta aukščiau. Nei vienos šalies atsisakymas, nesvarbu ar išreikštas, ar numanomas, bet kurios šio tinklalapio naudojimo sąlygų bei priedų prie jų publikuojamų Kampiukas.lt dalies arba bet koks tokio atsisakymo pažeidimas nereikš tęstinio tos dalies atsisakymo arba bet kurios šio tinklalapio naudojimo sąlygų dalies atsisakymo.

11. Nuorodos
Visos nuorodos į "mus", "mūsų" ir "Kampiukas.lt " šiose taisyklėse ir nuostatose yra skirtos nuorodoms į Kampiukas.lt ir jo pagrindinį bei dukterinius subjektus. Visos nuorodos į "Jus", "Jūsų" ir "vartotojas" šiose taisyklėse ir nuostatose yra skirtos nuorodoms į vartotoją, kuris sutinka su šių taisyklių ir nuostatų sąlygomis, bakstelėdamas "toliau" mygtuką prieš tai buvusiame ekrane.

12. Atsakomybė
Portalo administracija neatsako už mobiliojo ryšio operatorių trikdžius ir klaidas.

13. Privatumo politika
Portalo administracija yra įsipareigojusi gerbti visų portalo narių privatumą ir neskleisti asmeninės jų informacijos trečiosioms šalims. Esant tam tikrai situacijai, kai valstybinės institucijos raštu kreipiasi į administraciją prašydamos dėl tam tikrų priežasčių suteikti informacijos, administracija įsipareigoja suteikti reikalaujamą informaciją apie bet kurį portale užsiregistravusį asmenį. Portalo administracija nėra atsakinga už asmeninius narių duomenis ir jų panaudojimą, kai nariai duomenis atskleidžia patys.